-::- โครงการวิทยาลัยพิชญบัณฑิตสร้างแกนนำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
    :: รายชื่อครู อาจารย์
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นางสาววัชรารณ์  พรมพลเมือง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2
นางสาวฐิรพร  ไพศาล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3
นางสาวนิตยา  ศรีวิชา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
4
นายธนดล  รัตนวงศ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
5
นางสาวฐิรพร  ไพศาล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
6
นายสุรเดช  พรมคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
7
นายนายดนัย  ลามคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
8
นางสาววิชุตา  สมจิตร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
9
นางสาวนุชรี  พิทักษ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
10
นายศรายุทธ  อินตะนัย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
11
นางสาวนิติกรณ์  จันทรสุริยะศักดิ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
12
นายศราวุฒิ  จำวัน
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
13
นางสาวมิรัญตรี  คำมา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
14
นางสาวชฎารัฐ  ขวัญนาค
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
15
นายสลักใจ  อุ่นอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
16
นางสาวปิยนุช  ขันอาษา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
17
นายนายจรัญ  มิ่งแก้ว
โรงเรียนจริยานุสรณ์
18
นางสาวยุพาพร   บุญญพันธุ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
19
นายวีระยุทธ  พิลึกนา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
20
นางสาวปิยรัตน์  ูกิ่งนา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
21
นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
 
    :: รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นางสาวสาวิตรี  ลิชผล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2
นางสาวกุลธิดา  อินทรพานิชย์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3
นางสาววรรณทิพย์  กองจันทร์ดี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
4
นางสาวอรุณี  ไชยดา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
5
นางสาววรรณทิพย์  กองจันทร์ดี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
6
นางรัชนก  โรจน์จรุง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
7
นายชัชวาลย์  บานเย็น
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
8
นางสาวเจนจิรา  ประสารศรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
9
นายณัฏฐพล  พรหมศร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
10
นายวัฒนพงษ  รูปงาม
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
11
นางสาวอรวรรณ  บุญตา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
12
นายอัครเดช  ทิพนัด
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
13
นางสาวกนกวรรณ  ยอดบุญ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
14
นายอิทธิพัทธ์  คำชารี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
15
นางสาวมัลลิกา  ไวยพัฒน์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
16
นางสาวสุมิลตรา  บรรจุแก้ว
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
17
นางสาวศิริลักษณ์  หล้าทู
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
18
นางสาวกุสุมาวรรณ  จันทร์เทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
19
นายสุวินัย  ชาคำมุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
20
นายเฉลิมเกียรติ์  พรหมรัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
21
นายจักรกฤษณ์  ราชโยธี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
22
นางสาวรุจิรา  พิมพาสี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
23
นายชลัมพล  ศรีบรม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
24
นายนราดล  จันธิมา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
25
นายเกษม  สร้อยสุนทร
โรงเรียนจริยานุสรณ์
26
นายวิษณุ  ทีปสว่าง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
27
นางสาวธัญญารัตน์  ศรีนามหนวด
โรงเรียนจริยานุสรณ์
28
นางสาวศิริลักษณ์  ชำนิ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
29
นางสาววรรณิา  หล่องตากล้า
โรงเรียนจริยานุสรณ์
30
นายศุกร  โสนะแสง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
31
นางสาวปาลิตา  ศรีนาดวง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
32
นางสาวริกา  ชิโรโมโตะ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
33
นายอันดามัน  แสงดาว
โรงเรียนจริยานุสรณ์
34
นางสาวกุลสตรี  โมลี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
35
¸™¸²¸¢GoldenTabs  GoldenTabs
โรงเรียนจริยานุสรณ์
36
นางสาวพิรดา  นาคลา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
37
นางสาวสลิลทิพย์  ดงพงษ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
38
นางสาวปิยมาส  พระสุนิล
โรงเรียนจริยานุสรณ์
39
นางสาวนางสาวสลิลทิพย์  ดงพงษ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
40
นายสุรสิทธิ์  เกตุขำ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
41
นายสุทธิพงษ์  ูสถาน
โรงเรียนจริยานุสรณ์
42
นางสาวอาธิติญา  น้อมนัตย์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
43
นางสาวอัจฉริยา  แพนดี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
44
นางสาวปริมนา  คตฑมาตย์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
45
นางสาววิไลลักษณ์  ขาวสลับ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
46
นางสาวพิมประา  เชื้อขาว
โรงเรียนจริยานุสรณ์
47
นายพงศกร  จันทร์เทศ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
48
นางสาวขวัญฤดี  อังคะสี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
49
นางสาวสุาพร  แสนหัวช้าง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
50
นายอนุพงษ์  สีสะอาด
โรงเรียนจริยานุสรณ์
51
นายพีรพัฒน์  สุดหอม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
52
นางสาวปิยะธิดา  ักัดงาม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
53
นางสาวชลลดา  หลังกอลอ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
54
นางสาววาศิฐี  เรืองจันที
โรงเรียนจริยานุสรณ์
55
นางสาวอัจฉริกา  ม่วงสุราษฎร์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
56
นางสาวชนาการณ์  สมาร
โรงเรียนจริยานุสรณ์
57
นายศิกษก  ทาพวง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
58
นายศุฤทธิ์  โชติชมสมบูรณ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
59
นายณัฐพล  คะชา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
60
¸™¸²¸¢GoldenTabs  GoldenTabs
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
61
นายอิวัฒน์  ร้อยพรมมา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
62
นางสาวคริษฐา  สุขแพทย์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
63
นายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
64
นางสาวฐิคำพร  สอนสุี
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
65
นางสาวเมธาวี   หาญเดช
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
66
นางสาวธีรนุช  แผ่นพงษ์
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
67
¸™¸²¸¢Barneyxcq  Barneyxcq
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
 
 
Copyright © 2016-2017 Pitchayabundit College
171/2 Moo.2 Nong Bua, Muang District Nong Bua Lamphu, 39000
TEL : 042-360994, 082 106 8812 FAX : 042-360995 www : http://www.pcbu.ac.th