-::- โครงการวิทยาลัยพิชญบัณฑิตสร้างแกนนำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
    :: รายชื่อครู อาจารย์
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นายสุรเดช  พรมคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2
นางสาววัชรีวรรณ  จันทะวงศ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3
นายสุวิชา  พิมพากุล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
4
นายอติราช  สุขสวัสดิ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
5
นางสาวนางสาวมิรัญตรี  คำมา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
6
นางสาวยุาวดี  พรมเสถียร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
7
นายดนัย  ลามคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
8
นายจรัญ  มิ่งแก้ว
โรงเรียนจริยานุสรณ์
9
นางสาวปิยนุข  ขันอาษา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
10
นางสาวยุพาพร   บุญญพันธุ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
11
นายสุรติ  จันทรสุริยะศักดิ
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
12
นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
13
นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
14
นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
15
นายธนธรณ์  บุญพรม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
 
    :: รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
1
นายเจริญชัย  มารศรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2
นายนายจักรพงศ์  คงหัต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3
นายนายธีรพงศ์  เงินคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
4
นายชัยณรงค์  แทบธรรม
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
5
นายยุทธูมิ  สีหาสมบัติ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
6
นายเจิญ  น้อยบุ่งค้า
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
7
นายศราวุธ  โพธิคลัง
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
8
นายชุติพงษ์  ชุมคำ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
9
นางสาวจารุวรรณ  ยอดบุญ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
10
นางสาววรรณลิณี  ยอดบุญ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
11
นางสาวจิรัชญา  เชื้อฉลาด
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
12
นายธนพล  อุ่นษา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
13
นายช่อเพชร  ศรีจันทร์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
14
นายณัฐพงษ์  นาราศรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
15
นางสาวช่อเพชร  ศรีจันทร์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
16
นายเอกรินทร์   ไพโรจน์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
17
นายธนกฤต   แก้วดี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
18
นางสาวละออ  อุดมรักษ์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
19
นางสาวเตือนจิต  ูไวย์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
20
นางสาวศรัญญา  ทัดทาน
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
21
นางสาวสุมิลตรา  บรรจุแก้ว
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
22
นางสาวสุกัญญา  ปันลา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
23
นายกฤษณะ  ดรสงคราม
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
24
นางสาววรรณิสา  มนัสสีลา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
25
นางสาวดารณี  เทศโล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
26
นางสาวศิริรณ์  วิบูลกุล
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
27
นางสาวจุฬารัตน์  ักษาหาร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
28
นางสาวาวิณี  พรมทองดี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
29
นางสาวกรรณิกา   ศรีสร้อยพร้าว
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
30
นางสาวกรรนิกา  ศรีสร้อยพร้าว
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
31
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
32
นายก้ร  ดัน
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
33
นางวันเพ็ญ  จากศรี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
34
¸™¸²¸‡Barnypok  Barnypok
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
35
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
36
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
37
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
38
นายสมชาย  สีบรรเทา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
39
นายธนายุทธ  ชนะมาร
โรงเรียนจริยานุสรณ์
40
นางสาวปนิดา  จันทร์เฆ่
โรงเรียนจริยานุสรณ์
41
นายวสันต์   สอสุธรรม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
42
นางสาวสุาณี  เขียวสี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
43
นางสาวสุดารัตน์  สารูมิ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
44
นายเมธา  ตรุษดี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
45
นายจิระพงศ์  สิทธิพรมมา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
46
นายปริญญา  พาักดี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
47
นางสาวสุาวดี  ศรีชัยโย
โรงเรียนจริยานุสรณ์
48
นางสาวกนกเนตร  ห้าวหาญ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
49
นางสาวเอมมิกา  นาร่อง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
50
นายกมลชัย  ศรีโคตา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
51
นางสาวจิราพร  ทรงคาสี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
52
นางสาวจิราวรรณ์  ชินเสริม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
53
นางสาวัทรวรรณ  เบ้าทองจันทร์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
54
นายวีระพล  บุญประคม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
55
นายนิกร  อักษรนา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
56
นายนวมินทร์  โหมดนอก
โรงเรียนจริยานุสรณ์
57
นางสาวธารทิพย์  อามาตย์สมบัติ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
58
นางสาวสุพัตรา  โนนคำพันธ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
59
นายศุกร  โสนะแสง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
60
นางสาวริกา  ชิโรโมโตะ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
61
นายชลัมพล  ศรีบรม
โรงเรียนจริยานุสรณ์
62
นายนราดล  จันธิมา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
63
นายวิษณุ  ทีปสว่าง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
64
นางสาวปาลิตา  ศรีนาดวง
โรงเรียนจริยานุสรณ์
65
นางสาวขวัญฟดี  อังคะสี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
66
นางสาววรรณิา  หล่่องตากล้า
โรงเรียนจริยานุสรณ์
67
นางสาวธัญญารัตน์  ศรีนามหวด
โรงเรียนจริยานุสรณ์
68
นางสาวศิริลักษณ์  ชำนิ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
69
นางสาวอัจฉริกา  ม่วงสุราษฎร์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
70
นางสาววาศิฐี  เรืองจันที
โรงเรียนจริยานุสรณ์
71
นางสาวชลลดา  หลังกอลอ
โรงเรียนจริยานุสรณ์
72
นางสาวกัณฐิกา  ไชยช่วย
โรงเรียนจริยานุสรณ์
73
นางสาวพิมประา  เชื้อขาว
โรงเรียนจริยานุสรณ์
74
นางสาวกุลสตรี  โมลี
โรงเรียนจริยานุสรณ์
75
นายธนากร  กิ่งวงษา
โรงเรียนจริยานุสรณ์
76
นายศุฤทธิ์  โชติชมสมบูรณ์
โรงเรียนจริยานุสรณ์
77
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนจริยานุสรณ์
78
นางสาววิชุนัน  นันทบุตร
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
79
นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเหล่า
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
80
นายานุพงษ์  บุญโสม
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
81
นางสาวชิดชนก  สมเสียง
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
82
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
83
¸™¸²¸‡mnbykpsh  mnbykpsh
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
84
¸™¸²¸‡Barnypok  Barnypok
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
85
¸™¸²¸¢Barnypok  Barnypok
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
86
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
87
นายชโยทัย   มูลไทสง
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
88
นายจักริน  เทียมดาว
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
89
นายณัฐวุฒิ   สุขษาเกต
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
90
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
91
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
92
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
93
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
94
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
95
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
96
นายอินันท์  หน่อสีดา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
97
นางสาวปะการัง  ใจสมุทร
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
98
นางสาววันทนีย์  เนียมจันทร์
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
99
¸™¸²¸¢Barnypok  Barnypok
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
100
¸™¸²¸¢Barnypok  Barnypok
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
101
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
102
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
103
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
104
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
105
¸™¸²¸¢JimmiXzSw  JimmiXzSw
โรงเรียนนาแกวิทยา
106
¸™¸²¸‡urxrub  urxrub
โรงเรียนนาแกวิทยา
107
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนนาแกวิทยา
108
¸™¸²¸¢JimmiNu  JimmiNu
โรงเรียนนาแกวิทยา
109
นายณัทร  ชิณศรี
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
110
นายจิรพันธ์  สวัสดิ์ทา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
111
นางสาวปานชีวา  พันธ์หน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
112
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
113
¸™¸²¸‡JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
114
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
115
นายอิทธิศักดิ์  ประทุมทา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
116
นายฐิรพล  ศรีูธร
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
117
นางสาวัทรวดี  ผิวอ่อน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
118
¸™¸²¸‡Barnypok  Barnypok
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
119
¸™¸²¸¢JimmiXzSq  JimmiXzSq
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
 
 
Copyright © 2016-2017 Pitchayabundit College
171/2 Moo.2 Nong Bua, Muang District Nong Bua Lamphu, 39000
TEL : 042-360994, 082 106 8812 FAX : 042-360995 www : http://www.pcbu.ac.th